อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี๑๑ กาพย์ฉบัง๑๖ กาพย์สุรางคนางค์๒๘ กลอนหก กลอนแปด กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา ร่ายสุภาพ และฉันท์ตามความสนใจอย่างน้อย 6 ฉันท์ได้ไพเราะถูกต้อง มีมรรยาทในการอ่าน แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี๑๑ กาพย์ฉบัง๑๖ กาพย์สุรางคนางค์๒๘ กลอนหก กลอนแปด กลอนดอกสร้อย กลอนสักวาร่ายสุภาพ และฉันท์อย่างน้อย 3 ฉันท์ได้อย่างถูกต้อง มีมรรยาทในการเขียน
  ใช้ทักษะกระบวนการอ่าน กระบวนการคิด และกระบวนการเขียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ การสรา้งสรรค์งานเขียน การทำงานเป็นกลุ่ม เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
   รักและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทางภาษาของคนไทย มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย มีนิสัยใฝ่รู้ รับผิดชอบ และมีคุณธรรม