ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย และบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ กลอนสักวากาพย์ยานี ๑๑  กาพย์ฉบัง ๑๖ กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘  โคลงสี่สุภาพ ได้ถูกต้อง จับใจความสำคัญจากการอ่าน  เรื่องเล่าจากประสบการณ์  เรื่องสั้น  บทสนทนา  นิทานชาดก  นิทานพื้นบ้าน  วรรณคดีในบทเรียน  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  ระบุเหตุและผล  ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น อธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายจากเรื่องที่อ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารในการแนะนำตนเอง และสถานที่สำคัญ ๆ เขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ถ้อยคำที่ถูกต้อง  ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย  เขียนบรรยายประสบการณ์  เขียนเรียงความเชิงพรรณนา เขียนย่อความจากเรื่องสั้น  คำสอน  โอวาท  คำปราศรัย  สุนทรพจน์ พูดสรุปใจความสำคัญ  เล่าเรื่องย่อ  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู  อธิบายลักษณะของเสียง ในภาษาไทย สร้างคำในภาษาไทย  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ  สรุปวิเคราะห์เนื้อหา ความรู้ ข้อคิด และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม วรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตสู่ความพอเพียง พร้อมยกเหตุผลประกอบ หลักการท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูด  การเขียน 

          โดยใช้กระบวนการอ่านออกเขียนได้  กระบวนการฟัง การดู และการพูด กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหา รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  และนำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง   

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ดำรงรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน  ตระหนักถึงมารยาทที่ดีในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด  มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  มีวินัย  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 

รหัสตัวชี้วัด      ท ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๙

ท ๒.๑            ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๙     

ท ๓.๑            ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๖   

ท ๔.๑            ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 

ท ๕.๑            ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕              

                     รวมทั้งหมด   ๒๕   ตัวชี้วัด

 


 

 


ศึกษาอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ประเภทบทความ นวนิยาย และความเรียง อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์และฉันท์ได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตอบคำถามจากการอ่านภายในเวลาที่กำหนด เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ เขียนสื่อสารในรูปแบบของการแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าว การเชิญชวน ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียงเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากบทกวีนิพนธ์ และวรรณคดี สารคดี สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ธรรมชาติของภาษา ประกอบด้วยเสียงในภาษา ส่วยประกอบของภาษา องค์ประกอบของพยางค์และคำ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น ในด้านจุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตจากวรรณคดีเรื่องกาพย์เห่เรือ มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิงบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

          โดยใช้กระบวนการอ่านออกเขียนได้ กระบวนการฟัง การดู ปละการพูด กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหา รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความคิดเข้าใจ มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ และรักความเป็นไทย ดำรงรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ สร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน ตระหนักถึงมารยาทที่ดีในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และการพูด รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและมีจิตสาธารณะ


๑.  คำอธิบายรายวิชา

ภาษาไทย ๓  ท ๓๒๑๐๑                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕   ภาคเรียนที่  ๑                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

...............................................................................................................................................................................

 

                 

          ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง  การดู  การพูดโดยอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองอ่านจับใจความ อ่านตีความ แปลความ อ่านเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์  มีวิจารณญาณในการอ่านจากสื่อต่างๆ และมีมารยาทในการอ่าน ศึกษาวิธีการเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย ประเมินประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีมารยาทในการเขียน พูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือ  ประเมินเรื่องจากเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด เข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  ลักษณะลักษณะของภาษาไทย ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า ศึกษาภูมิปัญญาทางภาษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตสู่ความพอเพียง วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต โดยการวิเคราะห์ลักษณะสังคมวัฒนธรรมผ่านวรรณคดี   ภูมิปัญญาความเชื่อท้องถิ่นในอำเภอแม่ทาและวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องความเชื่อในกลุ่มประเทศอาเซียน   ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

โดยใช้กระบวนการอ่านออกเขียนได้  กระบวนการฟัง การดู และการพูด กระบวนการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ ใช้ความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหา รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  และนำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง

        เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความคิดเข้าใจ มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ และ รักความเป็นไทยดำรงรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ สร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน  ตระหนักถึงมารยาทที่ดีในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และการพูดรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและมีจิตสาธารณะ 

 

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑    ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๗  ม.๔-๖/๙          

ท ๒.๑   ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓    ม.๔-๖/๗  ม.๔-๖/๘             

ท ๓.๑   ม. ๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕  ม.๔-๖/๖ 

ท ๔.๑   ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/

ท ๕.๑   ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔    ม.๔-๖/๖ 

             รวมจำนวน       ๒๕      ตัวชี้วัด


     ศึกษาหลักการ วิธีการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง อ่านจับใจความสำคัญ และตอบคำถาม อ่านและเขียนตีความ แปลความและขยายความจากการอ่านอย่างมีเหตุผล อ่านและเขียนสรุปแนวคิด ประเมินค่า เพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตเรื่องต่างๆ แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าของเรื่องที่อ่าน และมีกระบวนการทักษะการเขียน โดยเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด เขียนบันทึก เขียนย่อความ เรียงความ เขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา สื่อสารในรูปแบบต่างๆ

     โดยใช้กระบวนการอ่านออกเขียนได้ กระบวนการฟัง การดู การพูด กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหา รู้จักเลือกใช้เทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่อสาร รู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีทักษะความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

     เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย ดำรงีักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ สร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน ตระหนักถึงมรรยาทที่ดีในการอ่าน เขียน ฟัง ดุ และการพูด รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและมีจิตสาธารณะ

    อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี๑๑ กาพย์ฉบัง๑๖ กาพย์สุรางคนางค์๒๘ กลอนหก กลอนแปด กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา ร่ายสุภาพ และฉันท์ตามความสนใจอย่างน้อย 6 ฉันท์ได้ไพเราะถูกต้อง มีมรรยาทในการอ่าน แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี๑๑ กาพย์ฉบัง๑๖ กาพย์สุรางคนางค์๒๘ กลอนหก กลอนแปด กลอนดอกสร้อย กลอนสักวาร่ายสุภาพ และฉันท์อย่างน้อย 3 ฉันท์ได้อย่างถูกต้อง มีมรรยาทในการเขียน
  ใช้ทักษะกระบวนการอ่าน กระบวนการคิด และกระบวนการเขียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ การสรา้งสรรค์งานเขียน การทำงานเป็นกลุ่ม เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
   รักและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทางภาษาของคนไทย มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย มีนิสัยใฝ่รู้ รับผิดชอบ และมีคุณธรรม