คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพลศึกษา      รหัสวิชา  22102              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1        เวลา  20  คาบ   จำนวน 0.5   หน่วยกิต            

 

ศึกษาให้รู้  เข้าใจ  การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน  การเล่นเกม  กิจกรรมนันทนาการ  การละเล่น กีฬาพื้นเมือง  การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล  ทั้ง ประเภททีมและบุคคล  การฝึกทักษะกีฬา  การปฏิบัติตามกฎ กติกาการแข่งขัน  การเล่นกีฬาให้ ปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีมีน้ำใจนักกีฬาการออกกำลังกายเป็นประจำตามความถนัดและความสนใจของ ตนเอง                                                          

 

รหัสตัวชี้วัด          3.1 ม.2/1 ,ม.2/2, ม.2/3   3.2 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5  

 

รวมทั้งหมด   8   ตัวชี้วัด 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

          รหัสวิชา  พ 21102   รายวิชา พลศึกษา 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1     ภาคเรียนที่ 1                     เวลา  20   คาบ   จำนวน   0.5   หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และอธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจน เป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี   มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร  การออกกำลังกายด้วย กิจกรรมเทเบิลเทนนิสในเรื่องการจับไม้  ท่าทางการตีลูกหน้ามือ  การตีลูกหลังมือ  การเสิร์ฟลูก  การรับลูก  การส่งลูก  การเล่นเกมอย่างถูกต้อง  ปลอดภัยและสนุกสนาน  มีทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ  การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะทางกลไก  การออกกำลังกาย  การเลือกเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส   รู้กฎ  กติกา  ในการ เล่นกีฬาและการแข่งขัน  วางแผนกลวิธีการรุก  และการป้องกัน    มีน้ำใจนักกีฬา  มีความรับผิดชอบตามหน้าที่  และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  หลักความปลอดภัย  การสร้างเสริมความ ปลอดภัยให้ตนเอง  การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการเล่นกีฬา  พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกัน  การแก้ไข  การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้องมีทักษะ มีสมรรถภาพทางกาย และทางจิต  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม   จริยธรรม  พฤติกรรมสุขภาพ  เห็นคุณค่าและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

รหัสตัวชี้วัด พ 3.1  ม.1/1 - ม.1/3  พ 3.2  ม.1/1 , ม.1/3 , ม.1/4 

 

รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้วัด


         ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกกำลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมนันทนาการ ทักษะเบื้องต้นกีฬาทักษะเบื้องต้นสำหรับการเล่นตะกร้อ กฎ กติกาในการเล่นกีฬา วิธีการรุกและการป้องกันในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม

          มีทักษะในการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ การออกกำลังกายด้วยการเล่นตะกร้อ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมนันทนาการ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม

          ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เคารพกฎ กติกาการแข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย และใช้ทักษะทางกลไก นำไปสู่การในชีวิตประจำวัน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. นักเรียนอธิบายหลักการเคลื่อนไหวร่างกายได้

2. นักเรียนอธิบายหลักการออกกำลังกายได้

3. นักเรียนอธิบายหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายได้

4. นักเรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นตะกร้อ

5. นักเรียนปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเล่นตะกร้อได้

6. นักเรียนปฏิบัติการเล่นตะกร้อไทยได้

7. นักเรียนปฏิบัติการแข่งขันกีฬาตะกร้อได้

8. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาพลศึกษา


พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑

รายวิชาพื้นฐาน                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       ภาคเรียนที่ ๑       เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายทั้ง10 ระบบ คือ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ อธิบายการสร้างเสริมระบบอวัยวะต่าง ๆ การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว โดยการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย นันทนาการการตรวจสุขภาพ เป็นต้น รู้คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว

          โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรม วางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น เพื่อสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการและป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ


คำอธิบายรายวิชา พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยการเรียน

               ศึกษาระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ทักษะชีวิต พิชิตความขัดแย้ง ระบุวิธีการวางแผนพัฒนาดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและสังคม สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ตัดสินใจดี ไม่มีเสี่ยง และการช่วยฟื้นคืนชีพ 

               ปฏิบัติการให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ การดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เลือกใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหา ในสถานการณ์ที่เสี่ยงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพตนเองและครอบครัว วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางกลไก แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อใช้ในการดูแล รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในชีวิตประจำวัน