คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องประวัติ และวิวัฒนาการของดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ การผสมวงและวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี หลักการฟัง หลักการวิเคราะห์เพลง หลักการขับร้อง บรรเลงดนตรี วิธีการบรรเลง การใช้เครื่องดนตรี การดูแลและการเก็บรักษาเครื่องดนตรี เข้าใจประวัติความเป็นมาของดนตรี ประเภทเครื่องดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ฝึกปฏิบัติการขับร้องและบรรเลงดนตรีเพื่อสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ตลอดจนการนำความรู้และหลักการดนตรีมาใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจำวัน