แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะไทย  รหัส  ศ31209

แผนการเรียนรู้ที่ 1             ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย

ช่วงชั้นที่ 3       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา 2 คาบ

 

1.มาตรฐานการเรียนรู้

            เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะไทย  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภูมิปัญญาไทย

 

2.มาตรฐานช่วงชั้น

            เข้าใจรูปแบบยุคสมัย  และวิวัฒนาการทางศิลปวัฒนธรรมไทย  เห็นคุณค่า  รัก  และภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมไทย

 

3.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

            รู้จักลักษณะผลงานศิลปะไทยแต่ละยุคสมัย  รักและภูมิใจในศิลปะไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทย

 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง

            1.บอกที่มาและประวัติความเป็นมาของศิลปะไทยได้

            2.อธิบายลักษณะทั่วไปของศิลปะไทยได้

            3.รู้คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะไทย

 

5.สาระความรู้

            ประวัติความเป็นมาของศิลปะไทย   ลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย  คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะไทย

 

6.หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน

            แบบสรุปการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

7.กิจกรรมการเรียนรู้

       7.1กระบวนการเรียนรู้

            เป็นกระบวนการสร้างคาวามตระหนัก  มีขั้นตอนดังนี้

            ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา  สังเกต  และการรับรู้

            ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และการวิจารณ์

            ข้นตอนที่ 3 สรุปคุณค่า

 

       7.2.กิจกรรมการเรียนการสอน

            7.2.1.การนำเข้าสู่บทเรียน

            ครูนำภาพศิลปะไทยที่เป็นตัวอย่างของจิตรกรรมไทย  และลวดลายไทย  จำนวน  7 ภาพ ให้นักเรียนได้ดูดังนี้

1.       ภาพพระพุทธประวัติ

2.       ภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพที่ 1

3.       ภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพที่ 2

4.       ภาพตัวพระตัวนาง

5.       ภาพลายเส้นตัวพระ

6.       ภาพคนในภาพไทย

7.       ภาพลวดลายเทพพนม

 

1.) ศึกษาสังเกตการเรียนรู้เมื่อนักเรียนได้ดูภาพศิลปะไทยที่ครูนำมาให้ดูแล้วก็ร่วมกันสนทนาซักถามระหว่างครูกับนักเรียนในเรื่อง

-  นักเรียนเคยเห็นภาพเหล่านี้หรือไม่  ที่ไหน  เมื่อใด  และอย่างไร

-  นักเรียนมีความรู้สึก  และทัศนคติอย่างไรกับภาพที่เห็น

-  นักเรียนชอบภาพเหล่านี้หรือไม่  เพราะเหตุใด

-  นักเรียนคิดว่าตนเองสามารถสร้างงานศิลปะแบบนี้ได้หรือไม่

ครูใช้วิธีถามแล้วสุ่มนักเรียนให้ตอบในแต่ละข้อประมาณ 3- 5 คน  สังเกตการตอบและการเสนอแนวคิดของนักเรียนแต่ละคน  รวมทั้งให้นักเรียนคนอื่นได้เสริมคำตอบของเพื่อนอย่างอิสระ

2.) ครูอธิบายรายละเอียดของสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปภาพทั้ง  7 ภาพ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามสิ่งที่อยากทราบในภาพของสื่อดังกล่าวอีกครั้ง

 

7.2.2.        การดำเนินกิจกรรม

            1.วิเคราะห์และวิจารณ์ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5 คน  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มของตนเอง

  1 คน  จากนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษารายละเอียดดังนี้

            ใบงานที่ 1 หัวข้อเรื่อง  ที่มาและประวัติความเป็นมาของศิลปะไทย

ใบงานที่ 2 หัวข้อเรื่อง  ลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย

ใบงานที่ หัวข้อเรื่อง  คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากเรียนวิชาศิลปะไทย

นักเรียนสามารถศึกษาความรู้ได้จาก  เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนที่  1 เรื่อง  ลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย  และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ศิลปะกับชีวิต 1-6, จิตรกรรม  ศิลปะไทยพื้นฐาน, ศิลปะประจำชาติ , ตำราลายไทย  เป็นต้น

           2. ครูแนะนำขั้นตอนของกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจ  และสามารถนำไปดำเนินการได้ตามแนวปฏิบัติดังนี้

             2.1.เลือกประธานกลุ่ม

             2.2.ประธานให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันศึกษาเอกสารใบงานและหนังสืออ่านประกอบ

             2.3.ประธานนำสนทนาและอภิปรายในประเด็นที่ร่วมกันศึกษา

             2.4.ประธานและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุป  ตามแบบสรุปการอภิปรายกลุ่ม  โดยให้สมาชิกในกลุ่ม

  1 คน  เป็นเลขานุการกลุ่มทำหน้าที่บันทึกผลการสรุป

             2.5.ให้ตัวแทนกลุ่มออกไปรายงาน  นำเสนอผลการสรุปหน้าชั้นเรียน

        3.สมาชิกกลุ่มอื่นๆที่ร่วมรับฟัง  สามารถซักถาม  เสนอแนะ  และวิจารณ์ในสาระสำคัญนั้นๆพร้อมทั้ง

บันทึกความรู้ของตนเอง

           - ในขณะที่ตัวแทนตี่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสรุปหน้าชั้นเรียน  ครูจะเป็นที่ปรึกษาของทุกกลุ่ม

เพื่อให้คำแนะนำหรืออธิบายเพิ่มเติม  และกระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมกันซักถาม

 

7.3.การสรุป

 

            สรุปคุณค่า  ครูและนักเรียน  ร่วมกันสรุปสาระสำคัญที่ถูกต้อง  ลงบนกระดานหน้าชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกความรู้ของตนเอง

1.       นักเรียนส่งแบบรายงานสรุปผลของแต่ละกลุ่มให้ครูตรวจ

2.       นักเรียนส่งแบบบันทึกความรู้ของแต่ละคนให้ครูตรวจ

3.       นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน  จำนวน  10 ข้อ

4.       ครูยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานกลุ่ม  การรายงานสรุปผล  และความรับผิดชอบของนักเรียน

 

8.สื่อ-อุปกรณ์การเรียนรู้

 

            1.ภาพตัวอย่างงานศิลปะ  จำนวน  7 ภาพ

            2.เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยที่  1 เรื่อง   ลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย

            3.หนังสืออ่านประกอบและหนังสือเรียนวิชา  ศิลปะกับชีวิต 1-6 ,จิตรกรรมไทย  ,ศิลปกรรมไทยพื้นฐาน  , ศิลปะประจำชาติ ,  ตำราลายไทย

            4.ใบงานหัวข้อเรื่อง

            -  ที่มาและประวัติความเป็นมาของศิลปะไทย

            -  ลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย

            -  คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาศิลปะไทย

            5.แบบรายงานสรุปผลการศึกษาและอภิปรายของกลุ่ม  สำหรับแจกนักเรียนทุกกลุ่ม

            6.แบบบันทึกความรู้  สำหรับแจกนักเรียนในชั้นทุกคน

            7.แบบทดสอบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหลังการเรียน   จำนวน  10 ข้อ

 

9.แหล่งการเรียนรู้

1.       เอกสารความรู้เรื่องศิลปะไทย

2.       ห้องสมุด

3.       ห้องศูนย์ศิลปศึกษา

 

10.การวัดผลประเมินผล

 

            10.1.ผู้ประเมิน

            -  ครู

            -  นักเรียน

            10.2.สิ่งที่ต้องประเมิน

            -  สังเกตความตั้งใจและความสนใจของนักเรียนในขณะที่เรียน

            -  ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน- พฤติกรรม งานกลุ่ม

            -  สังเกตการตอบข้อซักถาม  การร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์  และการรายงานผลการศึกษา

            -  ตรวจผลงานจากแบบรายงานสรุปผลของแต่ละกลุ่ม

            -  ตรวจแบบบันทึกของนักเรียนแต่ละคน

            -  ตรวจคำตอบจากแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนที่  1 จำนวน  10  ข้อ

            10.3.เครื่องมือประเมิน

            -  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

            -  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน

 

 

 

 

 

การวัดผลประเมินผล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน

วิธีลัด

เครื่องมือวัด

K

P

A

1.ด้านความรู้

รู้และเข้าใจลักษณะทั่วไปของศิลปะไทยแต่ละยุคสมัย

 

2.ด้านทักษะกระบวนการ

การร่วมกิจกรรมกลุ่มและอภิปรายสรุปสาระการเรียนรู้

 

 

3.ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีความรับผิดชอบ  เห็นคุณค่าของศิลปะไทยและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะไทย

 

2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

การซักถาม

การทดสอบ

 

 

การสังเกต

การบันทึก

ความรู้

 

 

 

 

การสังเกต

ข้อคำถาม

แบบทดสอบ

 

 

เกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานแบบบันทึกความรู้

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม

 

 

รวม

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง

ประเด็นการประเมิน

ดีมาก 10-8

ดี 7-6

พอใช้ 5-4

ปรับปรุง 3-1

น้ำหนักคะแนน(10)

มีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย

 

อธิบายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของศิลปะไทยได้ถูกต้องครบถ้วนมีการอธิบายนอกเหนือจากบทเรียนและมีการยกตัวอย่างประกอบสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนถูกต้องทุกข้อ

อธิบายเนื้อหาสาระ

เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของศิลปะไทยได้ครบถ้วน

สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องเกือบทุกข้อ

อธิบายเนื้อหาสาระได้บางส่วนตอบคำถามได้บางข้อ

อธิบายเนื้อหาสาระได้เล็กน้อยไม่มีรายละเอียดไม่มีการยกตัวอย่างให้เข้าใจตอบคำถามได้น้อย

2

การเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้และบันทึกในแบบบันทึกความรู้

กระตือรือร้น

ให้ความร่วมมือต่อกลุ่มมากยินดีเป็นตัวแทนของกลุ่มอภิปรายทุกครั้งบันทึกความรู้อย่างละเอียดและยกตัวอย่างตามความเข้าใจของตนเองได้อย่างถูกต้อง

ให้ความร่วมมือต่อกลุ่มค่อนข้างมากเป็นตัวแทนของกลุ่มในการอภิปรายเป็นบางครั้งบันทึกความรู้ได้ครบถ้วน

ให้ความร่วมมือกลุ่มพอสมควรเป็นตัวแทนของกลุ่มในการอภิปรายน้อยครั้งบันทึกความรู้ได้บางส่วน

 

เข้าร่วมกลุ่มไม่เป็นของกลุ่มในการอภิปรายไม่แสดงความคิดเห็นบันทึกความรู้ได้น้อย

6

 

 

ประเด็นการประเมิน

 

 

ดีมาก10-8

 

 

ดี 7-6

 

 

พอใช้ 5-4

 

 

ปรับปรุง 3-1

 

 

น้ำหนักคะแนน(10)

รู้คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะไทย มีเจตคติที่ดีมีสุนทรียศิลป์ มีความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่งอาสาทำงานด้วยตนเองมีความกระตือรือร้นในการร่วม

กิจกรรมสรุปคุณค่าได้อย่างถูกต้องบางส่วน

 

มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างมากเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจสรุปคุณค่าได้ถูกต้องบางส่วน

มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายน้อยโดยทำตามผู้อื่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สรุปคุณค่าได้น้อย

 

ไม่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายแต่เข้าร่วมกิจกรรกตามที่ครูกำหนดสรุปคุณค่าไม่ถูกต้องหรือไม่ได้

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตและประเมินพฤติกรรมกลุ่ม

รายวิชา………………………………….เรื่อง……………..………กลุ่มที่……………………………………

รายชื่อสมาชิก…………………………………………………………………………………………………..

 

ที่

 

รายการสังเกตและประเมิน

ผลการประเมิน

 

หมายเหตุ

ดีมาก

4

ดี

3

พอใช้

2

ต้องปรับ ปรุง  1

1

การวางแผนการดำเนินงานของกลุ่ม

 

 

 

 

 

2

การตั้งใจปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

3

การตัดสินใจ การคัดเลือกประธานของกลุ่ม

 

 

 

 

 

4

ประธานสามารถดำเนินการอภิปรายในกลุ่ม

 

 

 

 

 

5

การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

 

 

 

 

 

6

สมาชิกในกลุ่มอภิปรายอย่างมีเหตุและผล

 

 

 

 

 

7

การทำงานในระบบกลุ่มมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

8

สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบ

 

 

 

 

 

9

สมาชิกในกลุ่มได้รับเนื้อหาสาระและความรู้ตามกระบวนการ

 

 

 

 

 

10

มีความเป็นประชาธิปไตยภายในกลุ่ม

 

 

 

 

 

11

ความสามารถของตัวแทนกลุ่มที่ออกมาอภิปรายด้านการแสดงออก

 

 

 

 

 

12

การใช้ภาษาในการอภิปราย

 

 

 

 

 

13

การสรุปผลการอภิปรายได้ใจความครบถ้วน

 

 

 

 

 

14

การตอบปัญหาเมื่อมีผู้ซักถาม

 

 

 

 

 

15

คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติงานกลุ่ม

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ลงชื่อ………………………….ผู้ประเมิน

                                                                                   ( นางชนาภานิษฐ์        สุวรรณศิริคำ )

                                                                                  วันที่……....เดือน……................พ.ศ……...

เกณฑ์การให้คะแนน                          4=ดีมาก        3=ดี         2=พอใช้        1=ต้องปรับปรุง

 

เอกสารหมายเลข 2

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   คุณลักษณะ  และความรู้

วิชาศิลปะไทย    รหัสวิชา   ศ31209 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม    จังหวัดลำพูน           

ชื่องาน…………………………………หน่วยการเรียนรู้………..ผู้สอน คุณครูชนาภานิษฐ์  สุวรรณศิริคำ

 

 

 

ที่

 

 

 

ชื่อ-สกุล

ทักษะกระบวนการ p

คุณลักษณะ a

ความรู้ k

 

 

 

รวม

ความประณีตเรียบร้อย

ความสวยงาม

ความสะอาด

ตั้งใจเรียนสนใจเรียน

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ชื่นชมและเห็นคุณค่า

เนื้อหาวิชา

การตอบคำถาม

10

10

10

10

10

10

10

10

100

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 1คำอธิบายรายวิชา

                       

            มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องทักษะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ ได้แก่ ละครเวที ละครสร้างสรรค์ นาฏศิลป์มาตรฐาน นาฏศิลป์พื้นเมือง วิธีการแสดงโขน การด้นสดภายใต้สถานการณ์ที่ถูกกำหนดให้ การแสดงเป็นตัวละคร การใช้ร่างกาย เสียง และภาษาในการสื่อความหมาย
การทำความเข้าใจกับการสร้างนาฏกรรม (
Drama) จากการด้นสด ฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง ใช้สุนทรียะทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ และการประดิษฐ์ท่ารำ รวมทั้งการบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย และตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ เพื่อบ่งบอกค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องประวัติ และวิวัฒนาการของดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ การผสมวงและวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี หลักการฟัง หลักการวิเคราะห์เพลง หลักการขับร้อง บรรเลงดนตรี วิธีการบรรเลง การใช้เครื่องดนตรี การดูแลและการเก็บรักษาเครื่องดนตรี เข้าใจประวัติความเป็นมาของดนตรี ประเภทเครื่องดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ฝึกปฏิบัติการขับร้องและบรรเลงดนตรีเพื่อสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ตลอดจนการนำความรู้และหลักการดนตรีมาใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจำวัน