ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว การผสานสื่อประเภท
ต่างๆ เข้ากับภาพเคลื่อนไหว การบันทึก การเรียกใช้ การแก้ไขและการเปลี่ยนรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวให้
เหมาะสมกับงานต่างๆ ตลอดจนการนำภาพเคลื่อนไหวไปประยุกต์ใช้กับงานระบบต่างๆได้
               โดยสามารถนำโปรแกรมข้างต้นมาสร้างชิ้นงานได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในท้องถิ่นได้
               เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดีย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สร้างชิ้นงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า

               ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว การผสานสื่อประเภท
ต่างๆ เข้ากับภาพเคลื่อนไหว การบันทึก การเรียกใช้ การแก้ไขและการเปลี่ยนรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวให้
เหมาะสมกับงานต่างๆ ตลอดจนการนำภาพเคลื่อนไหวไปประยุกต์ใช้กับงานระบบต่างๆได้
               โดยสามารถนำโปรแกรมข้างต้นมาสร้างชิ้นงานได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในท้องถิ่นได้
               เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดีย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สร้างชิ้นงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า


คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา  ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลําลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร  เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล  นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ  การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น  

ว. 4.2  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด


ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา  ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลําลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร  เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล  นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ  การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น  

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว20204  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ภาคเรียนที่ 1      เวลา  40  ชั่วโมง จำนวน  1.0 หน่วยกิต

ศึกษาการสร้างตารางด้วย Microsoft Excel 2010 การทำงานกับช่องตาราง การทำงานกับข้อมูล เข้าใจการทำงานกับ Worksbook และ Worksheet การตกแต่ง worksheet การใช้สูตรคำนวณ การใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณ การใช้กราฟและตกแต่งกราฟในรูปแบบต่างๆ  การพิมพ์งาน การบริหารข้อมูลปริมาณมาก การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การทำงานร่วมกับอินเทอรเน็ต

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ และประสบการณในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแกปัญหาในการทำงาน

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องาน และเห็นแนวทางในทางประกอบอาชีพสุจริต

ผลการเรียนรู

1. สร้างสูตรและฟังก์ชันในการคำนวณได

2. เข้าใจกระบวนการนำข้อมูลมาทำการคำนวณตลอดจนทำรายงานในรูปของแผนภูมิชนิดต่างๆได

3. นำข้อมูลในแฟ้มข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ได

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้