กิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม