ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและ  ประโยชน์ของการปลูกได้ดอก ตลอดจนศึกษา การจำแนกไม้ดอก  สภาพดินฟ้าอากาศ  พันธุ์และการขยายพันธุ์  การเตรีมดิน  วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ  ในแปลงปลูก  และในภาชนะที่ใช้ปลูก  ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การผลิตไม้ดอกที่มีคุณภาพเพื่อการจำหน่าย

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกทำโครงงานการปลูกไม้ดอกอย่างน้อย  2  ชนิด  ปฏิบัติงานการเตรียมดิน  ปลูก  เลือกวิธีปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช  ดูแลรักษา  จัดเตรียมผลิตผลเพื่อส่งจำหน่าย  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ -  รายจ่าย  และประเมินผลการทำโครงงาน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกไม้ดอกได้เหมาะสมตามเวลาที่ตลาดต้องการ


            ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  ศึกษาสภาพของอาชีพทางด้านการปลูกพืช  และการเลี้ยงสัตว์  ความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์  การจัดระบบการเกษตรแบบผสมผสาน  เกษตรทฤษฎีใหม่  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการฟาร์ม  การวางแผนการผลิต  การจัดการระบบเกษตรผสมผสาน

          ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดพืชและหรือสัตว์ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน  วางแผนการจัดระบบทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ที่กำหนด  ดำเนินงานตามแผน  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่ายผลผลิต  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และประเมินผล

การจัดจำหน่าย  การคำนวณค่าใช้จ่าย  การกำหนดราคาขาย  การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย  ตลอดจนการประเมินผล

          เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและสามารถจัดจำหน่ายได้


           ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของขยายพันธุ์พืช  เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดกับการขยายพันธุ์ด้วยการใช้ส่วนต่างๆ  ศึกษาหลักการ  วิธีการการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเมล็ด  การตัดชำ  การตอนกิ่ง  การติดตา   การทาบกิ่ง  การต่อกิ่ง  การใช้รากและลำต้นพิเศษ   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

          ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเมล็ด  การตอนกิ่ง  การติดตาต่อกิ่ง  การทาบกิ่ง  การใช้ลำต้นและรากพิเศษ  การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  วางแผนการผลิตพันธุ์ไม้

การจัดจำหน่าย  การคำนวณค่าใช้จ่าย  การกำหนดราคาขาย  การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย  ตลอดจนการประเมินผล

          เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการขยายพันธุ์พืชและสามารถจัดจำหน่ายได้

 


       ศึกษา และเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตัดเย็บซ่อมแซม ดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน จัดเตรียมอาหารประเภทสำรับ และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีความรอบรู้การขยายพันธุ์พืช งานช่าง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นธรรมในการทำงาน

อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ และสามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

          เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม