คำอธิบายรายวิชา

การงานอาชีพ 2


 

รหัสวิชา ง๓๑๑๐๒  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                     

ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการเลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การดำเนินการทางธุรกิจ วิธีการทำงาน การสร้างผลงาน การจัดการ การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา  การแสวงหาความรู้ ศึกษา   วิเคราะห์
 เทคโนโลยีและการออกแบบเทคโนโลยี
   สร้างของของใช้อย่างง่าย ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่างสามมิติ และสองมิติ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อยหนึ่งลักษณะในการทำงาน  แนวทางในการประกอบอาชีพ  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับอาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

          โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการ กระบวนการทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานด้วยกระบวนการ  PDCA  กระบวนการเทคโนโลยี  การสืบค้นข้อมูล  และการอภิปราย 

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงาน การจัดการในการทำงาน มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานด้วยกระบวนการ  PDCA มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา ง33101                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1         0.5  หน่วยกิจ

      ศึกษาความหมาย สำคัญ การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง   มีความเข้าใจในการจัดการดูแลรักษาความสะอาดบ้าน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานบ้าน การจัดตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียน มีวินัยรู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัยสี่อันนำไปสู่การแยกแยะที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต

 

ปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

คำอธิบายรายวิชา          รหัสวิชา ง 30268            งานเขียนแบบ                      2                   หน่วยกิจ    

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ พื้นฐานทางเรขาคณิต การเขียนตัวอักษร มาตรฐานของเส้นสำหรับเขียนแบบ การบอกขนาด การใช้มาตราส่วน การเขียนและการอ่านแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ ปฏิบัติการเขียนภาพ   วงรี   ทรงกระบอก  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ พื้นฐานทางเรขาคณิต การเขียนตัวอักษร มาตรฐานของเส้นสำหรับเขียนแบบ การบอกขนาด การใช้มาตราส่วน การเขียนและการอ่านแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ มีทักษะในการเขียนภาพทรงกระบอก ภาพพีระมิด มีเจตคติที่ดีต่องานเขียนแบบอ่านแบบ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบในการทำงาน


       ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและ  ประโยชน์ของการปลูกได้ดอก ตลอดจนศึกษา การจำแนกไม้ดอก  สภาพดินฟ้าอากาศ  พันธุ์และการขยายพันธุ์  การเตรีมดิน  วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ  ในแปลงปลูก  และในภาชนะที่ใช้ปลูก  ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  การผลิตไม้ดอกที่มีคุณภาพเพื่อการจำหน่าย

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกทำโครงงานการปลูกไม้ดอกอย่างน้อย  2  ชนิด  ปฏิบัติงานการเตรียมดิน  ปลูก  เลือกวิธีปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช  ดูแลรักษา  จัดเตรียมผลิตผลเพื่อส่งจำหน่าย  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ -  รายจ่าย  และประเมินผลการทำโครงงาน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกไม้ดอกได้เหมาะสมตามเวลาที่ตลาดต้องการ


            ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  ศึกษาสภาพของอาชีพทางด้านการปลูกพืช  และการเลี้ยงสัตว์  ความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์  การจัดระบบการเกษตรแบบผสมผสาน  เกษตรทฤษฎีใหม่  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการฟาร์ม  การวางแผนการผลิต  การจัดการระบบเกษตรผสมผสาน

          ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดพืชและหรือสัตว์ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน  วางแผนการจัดระบบทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ที่กำหนด  ดำเนินงานตามแผน  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่ายผลผลิต  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และประเมินผล

การจัดจำหน่าย  การคำนวณค่าใช้จ่าย  การกำหนดราคาขาย  การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย  ตลอดจนการประเมินผล

          เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและสามารถจัดจำหน่ายได้


           ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของขยายพันธุ์พืช  เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดกับการขยายพันธุ์ด้วยการใช้ส่วนต่างๆ  ศึกษาหลักการ  วิธีการการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเมล็ด  การตัดชำ  การตอนกิ่ง  การติดตา   การทาบกิ่ง  การต่อกิ่ง  การใช้รากและลำต้นพิเศษ   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

          ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเมล็ด  การตอนกิ่ง  การติดตาต่อกิ่ง  การทาบกิ่ง  การใช้ลำต้นและรากพิเศษ  การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  วางแผนการผลิตพันธุ์ไม้

การจัดจำหน่าย  การคำนวณค่าใช้จ่าย  การกำหนดราคาขาย  การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย  ตลอดจนการประเมินผล

          เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการขยายพันธุ์พืชและสามารถจัดจำหน่ายได้

 


       ศึกษา และเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตัดเย็บซ่อมแซม ดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน จัดเตรียมอาหารประเภทสำรับ และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีความรอบรู้การขยายพันธุ์พืช งานช่าง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นธรรมในการทำงาน

อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ และสามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

          เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม