กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การนำเสนอตัวอย่างข้อสอบ O-NET และแนวทางในการทำข้อสอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ของนักเรียน

การนำเสนอเนื้อหาความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งหลักภาษา โครงสร้างประโยค คำศัพท์ บทสนทนา และเกร็ดความรู้ทางภาษา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่น่าสนใจและหลากหลาย


                                                      คำอธิบายรายวิชา

                   ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รหัสวิชา  อ21101 

 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563                   เวลา  60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5  หน่วยกิต

นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก-เสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประทศและภาษาไทย ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ใกล้ตัวในความสนใจ ระบุและเลือกข้อมูล ประโยค ข้อความ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เปรียบเทียบประเพณี
งานเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถสื่อสารด้วยภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย

 


รายวิชา  ภาษาจีนพื้นฐาน       รหัสวิชา  จ20201   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     ภาคเรียนที่   1

คำอธิบายรายวิชา     

ฟังเข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และหลักการใช้ สัทอักษรได้ถูกต้อง

อ่านออกเสียง สัทอักษร กลุ่มคำและประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการออกเสียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการของตนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ถ้อยคาง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คา วลี ประโยคและข้อความ ระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย

เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนาเรื่องการออมนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

             


รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ ใช้ภาษาท่าทาง อธิบาย ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอ อภิปราย ถ่ายโอนสาระการเรียนรู้แกนกลาง ดังนี้ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำบรรยาย สารสนเทศ คู่มือ บทอ่าน สิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง การเสนอบริการ การวางแผนการเรียน ประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม บทกวี บทละครสั้น วัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  การทำงาน    การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนกระบวนการอื่น ๆ ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอน (General learning process) โดยทั่วไป และกระบวนการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง (Specific learning process) โดยมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่คาดหวัง เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมสำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท เหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตามกาลเทศะ ความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังเพียงพอ การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ และความมีประสิทธิภาพในการสื่อความ

รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ ใช้ภาษาท่าทาง อธิบาย ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอ อภิปราย ถ่ายโอน สาระการเรียนรู้แกนกลางดังนี้ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำบรรยาย สารสนเทศ คู่มือ บทอ่าน สิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง การเสนอบริการ การวางแผนการเรียน ประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชนและสังคม บทกวี บทละครสั้น วัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  การทำงาน การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอน (general learning process) โดยทั่วไป และกระบวนการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง (specific learning process) โดยมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่คาดหวัง เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมสำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท เหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตามกาลเทศะ ความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังเพียงพอ การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ และความมีประสิทธิภาพในการสื่อความ

รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ ใช้ภาษาท่าทาง อธิบาย ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอ อภิปราย ถ่ายโอน สาระการเรียนรู้แกนกลางดังนี้ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำบรรยาย สารสนเทศ คู่มือ บทอ่าน สิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง การเสนอบริการ การวางแผนการเรียน ประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชนและสังคม บทกวี บทละครสั้น วัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  การทำงาน    การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอน (general learning process) โดยทั่วไป และกระบวนการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง (specific learning process) โดยมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่คาดหวัง เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมสำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท เหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตามกาลเทศะ ความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังเพียงพอ การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ และความมีประสิทธิภาพในการสื่อความ