กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชา  ภาษาจีนพื้นฐาน       รหัสวิชา  จ20201   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     ภาคเรียนที่   1

คำอธิบายรายวิชา     

ฟังเข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และหลักการใช้ สัทอักษรได้ถูกต้อง

อ่านออกเสียง สัทอักษร กลุ่มคำและประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการออกเสียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการของตนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ถ้อยคาง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คา วลี ประโยคและข้อความ ระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย

เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนาเรื่องการออมนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

             


รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ ใช้ภาษาท่าทาง อธิบาย ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอ อภิปราย ถ่ายโอนสาระการเรียนรู้แกนกลาง ดังนี้ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำบรรยาย สารสนเทศ คู่มือ บทอ่าน สิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง การเสนอบริการ การวางแผนการเรียน ประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม บทกวี บทละครสั้น วัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  การทำงาน    การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนกระบวนการอื่น ๆ ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอน (General learning process) โดยทั่วไป และกระบวนการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง (Specific learning process) โดยมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่คาดหวัง เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมสำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท เหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตามกาลเทศะ ความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังเพียงพอ การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ และความมีประสิทธิภาพในการสื่อความ

รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ ใช้ภาษาท่าทาง อธิบาย ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอ อภิปราย ถ่ายโอน สาระการเรียนรู้แกนกลางดังนี้ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำบรรยาย สารสนเทศ คู่มือ บทอ่าน สิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง การเสนอบริการ การวางแผนการเรียน ประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชนและสังคม บทกวี บทละครสั้น วัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  การทำงาน การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอน (general learning process) โดยทั่วไป และกระบวนการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง (specific learning process) โดยมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่คาดหวัง เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมสำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท เหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตามกาลเทศะ ความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังเพียงพอ การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ และความมีประสิทธิภาพในการสื่อความ

รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ ใช้ภาษาท่าทาง อธิบาย ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอ อภิปราย ถ่ายโอน สาระการเรียนรู้แกนกลางดังนี้ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำบรรยาย สารสนเทศ คู่มือ บทอ่าน สิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง การเสนอบริการ การวางแผนการเรียน ประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชนและสังคม บทกวี บทละครสั้น วัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  การทำงาน    การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอน (general learning process) โดยทั่วไป และกระบวนการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง (specific learning process) โดยมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่คาดหวัง เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมสำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท เหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตามกาลเทศะ ความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังเพียงพอ การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ และความมีประสิทธิภาพในการสื่อความ