คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว20204  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ภาคเรียนที่ 1      เวลา  40  ชั่วโมง จำนวน  1.0 หน่วยกิต

ศึกษาการสร้างตารางด้วย Microsoft Excel 2010 การทำงานกับช่องตาราง การทำงานกับข้อมูล เข้าใจการทำงานกับ Worksbook และ Worksheet การตกแต่ง worksheet การใช้สูตรคำนวณ การใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณ การใช้กราฟและตกแต่งกราฟในรูปแบบต่างๆ  การพิมพ์งาน การบริหารข้อมูลปริมาณมาก การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การทำงานร่วมกับอินเทอรเน็ต

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ และประสบการณในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแกปัญหาในการทำงาน

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องาน และเห็นแนวทางในทางประกอบอาชีพสุจริต

ผลการเรียนรู

1. สร้างสูตรและฟังก์ชันในการคำนวณได

2. เข้าใจกระบวนการนำข้อมูลมาทำการคำนวณตลอดจนทำรายงานในรูปของแผนภูมิชนิดต่างๆได

3. นำข้อมูลในแฟ้มข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ได

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้