ในการดำรงชีวิตของเซลล์  เซลล์จำเป็นต้องได้รับแก๊สออกซิเจนและอาหารจากภายนอกเซลล์เข้าสู่ภายใยเซลล์และกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียออกสู่ภายนอกเซลล์ซึ่งเซลล์จะมีกลไกต่างๆในการรับและกำจัดสารต่างๆเหล่านั้น