ศึกษาวิเคราะห์  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและการดัดแปลงทางพันธุกรรม แสงและการมองเห็นการสะทอนและการหักเหของแสง ความสวางและการมองเห็นสีของวัตถุ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ กลุ่มดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ การสำรวจวัตถุท้องฟ้า สภาพอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสาร ตลอดจนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องประหยัดและปลอดภัย                                          

          โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล จากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

.  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รหัสตัวชี้วัดช่วงชั้น

ว  ๑.๓    ม. ๓/๑  ม. ๓/๒  ม. ๓/๓  ม. /๔  ม. ๓/๕  ม. ๓/๖ ม. ๓/๗  ม. ๓/๘  ม. ๓/๙ 

. ๓/๑๐  ม. ๓/๑๑ 

ว  ๒.๓    ม. ๓/๑๐  ม. ๓/๑๑  ม./๑๒  ม. ๓/๑๓  ม. ๓/๑๔  . ๓/๑๕  ม. ๓/๑๖   ม. /๑๗ 

  ม. ๓/๑๘  ม. ๓/๑๙  . ๓/๒๐  ม. ๓/๒๑ 

ว  ๓.๑    ม. ๓/๑  ม. ๓/๒  ม. ๓/๓  ม. /๔ 

รวม   27  ตัวชี้วัด

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

๑.        อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมโดยใช้ แบบจำลอง

๒.        อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียว

ที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์                                                                                          

๓.        อธิบายการเกิด จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและคำนวณ อัตราส่วนการ เกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก                                                                                                            

 ๔.  อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบ ไมโทซิสและไมโอซิส                                     

 ๕.   บอกได้ว่าการ เปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมพร้อมทั้ง ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม                                                                                         

๖.     ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรมโดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยง ของลูกที่อาจเกิด โรคทางพันธุกรรม

๗.        อธิบายการใช้ ประโยชน์จาก สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและ ผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  โดย ใช้ข้อมูลที่ รวบรวมได้                                                                                               

๘.        ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดย การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน                                        

๙.        เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ                        

๑๐.   อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต่อมนุษย์

๑๑.   แสดงความ ตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑.        สร้าง แบบจำลองที่อธิบายการเกินคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น                         

 ๒.       อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้   

       ๓.     ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดย นำเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และ อันตรายจากคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน                                                                   

๔.      ออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลอง ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายกฎการสะท้อนของแสง  

๕.     เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา                               

๖.อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกันและอธิบายการกระจายแสง ของแสงขาวเมื่อ ผ่านปริซึมจาก หลักฐานเชิง ประจักษ์                                                                

๗.        เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง                                

๘.        อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศน-อุปกรณ์จากข้อมูลที่รวบรวม ได้    

๙.        เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพของทัศน- อุปกรณ์และเลนส์ตา            

๑๐.    อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อดวงตาจากข้อมูล ที่ได้จากการ สืบค้น                               

๑๑.    วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัดความ สว่างของแสง                                           

๑๒.    ตระหนักในคุณค่าของความรู้ เรื่องความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตาโดย วิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา  และเสนอแนะการจัดความสว่างให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อวกาศ

ตัวชี้วัด

๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง จากสมการF=(Gm1m2 ) / r 2        

 ๒.สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 

  ๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด ข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง                                                        

  ๔.อธิบายการใช้ประโยชน์ของ เทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการ สำรวจอวกาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้