การลำเลียงสารในพืชเป็นกระบวรการท่ีสำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีวิธีการลำเลียงสารท่ีแตกต่างกัน พืชจำเป็นต้องมีระบบลำเลียงไว้ใช้ในการลำเลียงน้ำและอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยพืชจะอาศัยเนื้อเยื่อท่ีทำหน้าท่ีเฉพาะในการลำเลียงสารเรียกว่าเนื้อเยื่อลำเลียง