สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนต้องมีการเจริญเติบโต พืชเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถผลิตอาหารได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้แก่พืช นอกจากนี้พืชต้องการธาตุอาหารท่ีจำเป็นหลายชนิดสำหรับการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต