คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ว21101                วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     เวลา 60 ชั่วโมง                                  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

             ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการทดลอง และทดลองในการอธิบายผลของชนิดของตัวละลาย                ชนิดตัวละลายอุณหภูมิและความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย       ในหน่วยความเข้มข้น เป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ     ที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาทและระบบสืบพันธ์ตลอดจนออกแบบการทดลองและทดลอง การเปรียบเทียบการเต้นของหัวใจ และการใช้แบบจำลองในการอธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบต่าง ๆ โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบนั้น ๆ ให้ทำงานเป็นปกติ รวมถึงตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว   โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง  รวมถึงวิธีการเลือกคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และสามารถอธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือนการปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ และการลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน และวิธีการที่เหมาะสมในการอธิบาย โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน และคำนวณโดยใช้สมการ M = Fl คำนวณอัตราเร็วและความเร็วองการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้สมการ V = s/t และ v =s/t จากหลักฐานเชิงประจักษ์นอกจากนี้สามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุในของเหลวแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ ที่กระทำต่อวัตถุ แผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ และแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว วิเคราะห์   ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่แม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทานและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลบันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย การคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดกับปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลหลากหลาย และประจักษ์พยาน    ที่ตรวจสอบได้

         เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

        รหัสตัวชี้วัด

             ว 2.1 ม.2/46

             ว 1.2 ม.2/117

             ว 2.2 ม.2/115

       รวมทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด