ศึกษาการวัด จุดอ้างอิงและตำแหน่ง ระยะทาง และการกระจัด อัตราเร็ว และความเร็ว ความเร่ง ธรรมชาติของแรง กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน แบบของการเคลื่อนที่ สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์ โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์กับชีวิตประจำวัน พลังงานทดแทน ธรรมชาติของคลื่น ชนิดของคลื่น สมบัติของคลื่น การสั่นพ้อง เสียงและการได้ยิน แสงและการมองเห็น ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง ด้วยวิธีการสอนแบบสืบสอบ แนวการสอน E5 การเรียนรู้ผ่านการใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็ม เพื่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรู้ใหม่และสิ่งใหม่อย่างง่าย รวมทั้งการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อสนับสนุน รวมทั้งการใช้และสร้างโมเดล เพื่ออภิปรายสู่การเป็นผู้มีสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์

          เพื่อการเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ มีความสนใจ ความตระหนัก ความใฝ่รู้ เป็นผู้ทำงานเป็นทีมและทำงาน
แบบรวมพลัง รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และระดับโลก