คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

 ว21101  วิทยาศาสตร์ 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                       เวลา 60 ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต

 

             ศึกษา   อธิบาย บรรยาย  วิเคราะห์  เขียนแผนภาพ  จำลอง  เปรียบเทียบ ระบุ บอกความหมาย   ตระหนักถึงความสำคัญ  ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืช เซลล์สัตว์  กระบวนการแพร่  กระบวนการออสโมซิส  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  โครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช   การสืบพันธุ์ของพืช  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  และไม่อาศัยเพศ การนำเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของพืช     การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า น้ำ  แสง และการสัมผัส กระบวนการและความสำคัญของสาร ทดลองและจำแนกสารเป็นกลุ่ม สมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงอนุภาคของสาร สมบัติของกรด-เบสของสารละลาย วิธีการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ  การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร  เมื่อสารเปลี่ยนแปลงสถานะและเกิดการละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ การละลายของสาร  โครงสร้างอะตอม  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  ธาตุ  สารประกอบ 

              โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย

             เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัดที่

1.2

ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7,ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10ม.1/11,ม.1/12,ม.1/13

,ม.1/14,ม.1/15,ม.1/16,ม.1/17,ม.1/18

1.3

ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7,ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10

2.1

ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3, ม.1/4,ม.1/5, ม.1/6,ม.1/7, ม.1/8,ม.1/9, ม.1/10

4.1  

ม.1/1

 

รวมทั้งหมด 39   ตัวชี้วัด

 

 

 

ตัวชี้วัด รายวิชาวิทยาศาสตร์        รหัสวิชา ว 21101    (ม.1)

 

สาระที่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต  หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์  ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน  ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

ตัวชี้วัดที่ 1 เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของ

              ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทรพลาสซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์

ตัวชี้วัดที่ 2    ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่างๆภายในเซลล์

ตัวชี้วัดที่ 3   อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์

ตัวชี้วัดที่ 4   อธิบายการัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์เนื้อเยื่อ  อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็น

                สิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัดที่ 5   อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิส

                ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัดที่ 6   ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐาน

                เชิงประจักษ์

ตัวชี้วัดที่ 7    อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์แสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 8    ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ใน 

                 โรงเรียนและชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 9    บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม

ตัวชี้วัดที่ 10   เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช

ตัวชี้วัดที่ 11   อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก

ตัวชี้วัดที่ 12  อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู  รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืช

                 ดอก การเกิดผลและเมล็ด

ตัวชี้วัดที่ 13  ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยใน

                 การถ่ายเรณู

ตัวชี้วัดที่ 14  อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช

ตัวชี้วัดที่ 15  เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 16  เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์

                 ของพืช

ตัวชี้วัดที่ 17  อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

ตัวชี้วัดที่ 18  ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสาร องค์ประกอบของสาร  ความสัมันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโดครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร  การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของ  ธาตุโลหะ  อโลหะ  และกึ่งโลหะ  โดยใช้หลักฐานเชิง

               ประจักษ์ที่ได้จาการสังเกตและการทดสอบและใช้สารสนเทศทที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆรวมทั้งจัดกลุ่ม

                ธาตุเป็นโลหะ  อโลหะ และกึ่งโลหะ

ตัวชี้วัดที่ 2  วิเคราะห์ผลจากใช้โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ

                สังคมจากข้อมูลที่รวบรวมได้

ตัวชี้วัดที่ 3  ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้โลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ  ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุ

                อย่างปลอดภัย คุ้มค่า

ตัวชี้วัดที่ 4  เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ

                แปลความหมายข้อมูลจากกราฟหารือสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 5  อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม

ตัวชี้วัดที่ 6  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม

 

สาระที่ เทคโนโลยี

มาตรฐานที่ ว4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ลาสตร์อื่นๆเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม  และสิ่งแวดล้อม

 

ตัวชี้วัดที่ 1  อธิบายแนวคิดหลักเทคโนโลยีในชีวิตประวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา  วิทยาศาสตร์  1      รหัสวิชา  ว21101      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ปีการศึกษา  2561

จำนวน    คาบ  ต่อสัปดาห์           54  คาบ     ต่อ  ภาคเรียน

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

K

P

A

รวม

1

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

 

 

 

4.1  

ม.1/1 , ม.1/2

-วิทยาศาสตร์คืออะไร

-กระบวนการวิทยาศาสตร์

-ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์

-เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

-การเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์

-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อโลก

9

10

2

3

15

2

สารและการจำแนกสาร

 

 

 

 

 

 

 

2.1

ม.1/1, ม.1/2,

ม.1/3, ม.1/4,

ม.1/5, ม.1/6,

ม.1/7, ม.1/8,

ม.1/9, ม.1/10

- อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของ ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและการทดสอบ และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และ กึ่งโลหะ

- วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้

-ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสีโดยเสนอแนวทาง การใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า

- เปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิเขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ

-อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของ สารบริสุทธิ์และสารผสม ๖. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของ สารบริสุทธิ์และสารผสม

-อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุและสารประกอบ โดยใช้แบบจำลอง และสารสนเทศ

- อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วย โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้ แบบจำลอง

-อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจำลอง

- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ ของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ แบบจำลอง

25

14

13

4

31

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

ม.1/1,ม.1/2,

ม.1/3,ม.1/4,

ม.1/5,ม.1/6,

ม.1/7,ม.1/8,

ม.1/9,ม.1/10

 

1.เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้าง ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวมทั้งบรรยายหน้าที่ ของผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์

 ๒. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์

๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง กับการทำหน้าที่ของเซลล์

4. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจาก เซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็น สิ่งมีชีวิต

๕. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจาก หลักฐานเชิงประจักษ์และยกตัวอย่างการแพร่ และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน

๖. ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

๗. อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสง ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๘. ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษา ต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน

๙. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจำลอง

๑๐. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ ของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ แบบจำลอง

 

10

7

5

4

16

4

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

1.2

ม.1/11,ม.1/2,

ม.1/13

 

๑๑. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และ ไม่อาศัยเพศของพืชดอก ๑๒. อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วน ทำให้เกิดการถ่ายเรณูรวมทั้งบรรยาย การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด ๑๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการ ถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทำลายชีวิต ของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู

10

7

5

6

18

สอบกลางภาค-ปลายภาค

6

 

 

 

20

รวม

60

38

25

17

100