ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว การผสานสื่อประเภท
ต่างๆ เข้ากับภาพเคลื่อนไหว การบันทึก การเรียกใช้ การแก้ไขและการเปลี่ยนรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวให้
เหมาะสมกับงานต่างๆ ตลอดจนการนำภาพเคลื่อนไหวไปประยุกต์ใช้กับงานระบบต่างๆได้
               โดยสามารถนำโปรแกรมข้างต้นมาสร้างชิ้นงานได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในท้องถิ่นได้
               เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดีย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สร้างชิ้นงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า

               ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว การผสานสื่อประเภท
ต่างๆ เข้ากับภาพเคลื่อนไหว การบันทึก การเรียกใช้ การแก้ไขและการเปลี่ยนรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวให้
เหมาะสมกับงานต่างๆ ตลอดจนการนำภาพเคลื่อนไหวไปประยุกต์ใช้กับงานระบบต่างๆได้
               โดยสามารถนำโปรแกรมข้างต้นมาสร้างชิ้นงานได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในท้องถิ่นได้
               เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดีย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สร้างชิ้นงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า