สามารถวิเคราะห์ อธิบาย ทดลอง คำนวณ  เปรียบเทียบ ระบุ สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างของการเกิดปฏิกิริยาเคมี กราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ภาวะสมดุลทางเคมี ความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนตามเลอชาเตอลิเอ แก็สและสมบัติของแก็ส กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดร กฎแก๊สอุดมคติ กฎความดันย่อยของดอลตัน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม และการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล รวมทั้งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ การเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การแสดงผลงาน การบันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล อยากรู้อยากเห็น ใจกว้าง มีความซื่อสัตย์ มีใจเป็นกลาง มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม