ศึกษาวิเคราะห์ สำรวจตรวจสอบ ทดลอง จำแนกและอธิบายความหมาย ความสำคัญประเภท และการกำหนดของไฟฟ้า ประวัติความเป็นมาของโลกและของประเทศไทย ประเภทพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้า สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของโลก อาเซียน และประเทศไทย ข้อกฎหมายเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมประโยชน์และผลกระทบของพลังงานไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องประหยัดและปลอดภัย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม