สามารถวิเคราะห์ อธิบาย ทดลอง คำนวณ  เปรียบเทียบ ระบุ สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างของการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน หมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ไอโซโทป ครึ่งชีวิต กัมมันตรังสี การนำธาตุมาใช้ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเกิดพันธะเคมี การเขียนแผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบ พลังงานในการเกิด ความยาวพันธะ พลังงานพันธะ รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้ว จุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ สมบัติของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ การปฏิบัติเบื้องต้นในการทำปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์ปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ การแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลองหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสารในระบบเอสไอและเปลี่ยนหน่วย มวลอะตอมของธาตุ มวลอะตอมเฉลี่ย  มวลโมเลกุล จำนวนอนุภาค ปริมาตรของแก๊สที่ STP อัตราส่วนโดยมวลของธาตุ  สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย จุดเดือด จุดเยือกแข็ง สมการเคมี ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี สารกำหนดปริมาณในปฏิกิริยาเคมี และผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยา

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล รวมทั้งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ การเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การแสดงผลงาน การบันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์