ศึกษาวิเคราะห์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี สารเคมีปฏิกิริยาเคมี       ตอชีวิตและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  ความต้านทาน การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน  และแบบผสม ชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์การต่อวงจร และความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ  ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก การทำความรู้ไปใช้ในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องประหยัดและปลอดภัย                                           

                     โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย

                     เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัดช่วงชั้น

           ว  ๑.๑    ม. ๓/๑  ม. ๓/๒  ม. ๓/๓  ม. /๔  ม. ๓/๕  ม. ๓/๖

 ว  ๒.๑     ม. ๓/๑    ม. ๓/๒    ม. ๓/๓    ม. /๔    ม. ๓/๕   ม. ๓/๖     . ๓/๗   ม. ๓/๘ 

          ว  ๒.๓     ม. ๓/๑    ม. ๓/๒    ม. ๓/๓    ม. /๔    ม. ๓/๕   ม. ๓/๖     ม. ๓/๗   ม. ๓/๘ 

              ม. ๓/๙    

  รวม  23    ตัวชี้วัด   

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาตรฐาน

ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

๑.       ๑.อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้จากการ สำรวจ                                      

๒.        ๒.อธิบายรูปแบบ ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆในแหล่งที่อยู่เดียวกันที่ได้ จากการสำรวจ                                                                                                                         

๓.       ๓.สร้างแบบจำลอง ในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร                                             

๔.       ๔. อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลาย สารอินทรีย์ในระบบนิเวศ                          

๕.       ๕.อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร                                                                    

๖.         ๖.ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศโดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ     

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดการสลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ตัวชี้วัด           

๑.      ๑.ระบุสมบัติทางกายภาพและการ ใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสมโดยใช้ หลักฐานเชิง ประจักษ์และ สารสนเทศ                                                                                  

๒.      ๒. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุ ประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุ ผสมโดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า                                                                                              

๓.     ๓. อธิบายการเกิด ปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ                                                                                          

๔.     ๔. อธิบายกฎทรง มวลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์                                                                    

๕.     ๕.  วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคายความร้อนจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา                                                                                                                     

๖.     ๖. อธิบายปฏิกิริยา การเกิดสนิมของ เหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และ ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การ สังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศรวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว                        

๗.      ๗.ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและ แก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันจากการสืบค้นข้อมูล                                        

๘.     ๘. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และคำนวณ ปริมาณ

เกี่ยวข้องโดยใช้สมการจากหลักฐานเชิ'งประจักษ์                                                                    

๒. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ไฟฟ้า                                        

๓.        ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า                                                     

๔.        วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิง ประจักษ์                                                                     

๕. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและ ขนาน                       

 ๖.บรรยายการ ทำงานของชิ้นส่วนนิเล็กทรอนิกส์ อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้        

 ๗. เขียนแผนภาพ และต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า                               

๘.อธิบายและ คำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการรวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน          

      ๙.ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดย นำเสนอวิธีการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัดและ ปลอดภัย