แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

1. วิชาการงานอาชีพ หน่วย การเลี้ยงปูนิ่ม - crap

2. วิชาภาษาอังกฤษ หน่วย - My  Story

3. วิชาคณิตศาสตร์ หน่วย การคาดคะเนระยะทางและความสูง - Matt4