ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ( ตั้งแต่เดือน กันยายน 2562 - เมษายน 2563 )


กันยายน  2562

2-6 ก.ย. 62

- สำรวจรายวิชา / ห้องสอบ / เวลาที่ใช้สอบ

- งานวัดและประเมินผล

9 ก.ย. 62

- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

  (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค 1/2562

- คณะครูทุกท่าน

 

- งานวัดและประเมินผล

9-13 ก.ย. 62

- ส่งต้นฉบับให้หัวหน้าตรวจสอบแก้ไข

- คณะครูทุกท่าน

13 ก.ย. 62

- ร่วมกิจกรรมสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก

- ครูประเสริฐ และคณะฯ

16-20 ก.ย. 62

- ส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อโรเนียว

- คณะครูทุกท่าน

16-30 ก.ย. 62

- ครูประจำวิชาแจ้งคะแนนเก็บระหว่างภาค และติดตามงานค้างนักเรียน

- ครูประจำวิชา

20 ก.ย. 62

- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้วันอนุรักษ์คูคลอง และวันเยาวชน

- นักเรียน / ครูที่ปรึกษา

23-26   ก.ย. 62

- ส่งซองข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

- คณะครูทุกท่าน

ตุลาคม  2562

1-2 ต.ค. 62

- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

- งานวัดและประเมินผล

- คณะครูทุกท่าน

3 ต.ค. 62

- นักเรียนหยุดปิดภาคเรียน

 

7 ต.ค. 62

- ส่งบันทึกหลังแผนการสอน / งานวิจัยในชั้นเรียน

- คณะครูทุกท่าน

8 ต.ค. 62

- ส่งเล่มเหลือง / Bookmark ปลายภาคเรียนที่ 1/2562

- คณะครูทุกท่าน

9-10 ต.ค. 62

- สรุปข้อมูลสถิติผลการเรียน รายงานขออนุมัติผลการเรียน

- งานวัดและประเมินผล

10 ต.ค. 62

- ประชุมคณะครูปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

- คณะครูทุกท่าน

11 ต.ค. 62

- ครูหยุดปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

 

14 ต.ค. 62

- วันหยุดชดเชย “วันคล้ายวันสวรรคต ร.9”

 

23 ต.ค. 62

- วันหยุด “วันปิยมหาราช”

 

24 ต.ค. 62

- คณะครูลงเวลา ปฏิบัติงาน

- คณะครูทุกท่าน

24-25 ต.ค. 62

- คณะครูประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

- คณะครูทุกท่าน

........ต.ค. 62

- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหวิทยาเขตและเขตพื้นที่การศึกษา

- ฝ่ายวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

27 ต.ค. 62

- ประชุมผู้ปกครอง / รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 / ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2

- คณะครูทุกท่าน

28 ต.ค. 62

- เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

- ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562 นักเรียนที่มี                   ผลการเรียนไม่ผ่าน

- เสนอร่างคำสั่งขอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข

ผลการเรียนครั้งที่ 1 (1/2562)

- คณะครูทุกท่าน

พฤศจิกายน 2562

8 พ.ย. 62

- สรุปรายงานผล และขออนุมัติการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 (1/2562)

- งานวัดและประเมินผล

11 พ.ย. 62

- ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 (1/2562)

- สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง, ร่วมงานโคมแสนดวง

 

- งานวัดและประเมินผล

- ครูประเสริฐ และคณะฯ

พฤศจิกายน 2562 (ต่อ)

21-22 พ.ย. 62

- วันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

- คณะครูทุกท่าน

22 พ.ย. 62

- รายงานและขออนุมัติการแก้ไขผลการเรียนครั้ง 2 (1/2562)

- งานวัดและประเมินผล

25 พ.ย. 62

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำรายวิชา (ถ้ามี)

- งานวัดและประเมินผล

25-29 พ.ย. 62

- สำรวจรายวิชา/ห้องสอบ/เวลาที่ใช้สอบ

- งานวัดและประเมินผล

29 พ.ย. 62

- ส่งแผนการสอน / โครงร่างงานวิจัย / โครงการสอน /

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชา

- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้วันเอดส์โลก

- สอบธรรมสนามหลวง

- คณะครูทุกท่าน

 

- นักเรียน / ครูที่ปรึกษา

- คณะครูทุกท่าน

ธันวาคม  2562

2 ธ.ค. 62

- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค 2/2562

- นิเทศภายใน ครั้งที่ 1

- งานวัดและประเมินผล

- ฝ่ายวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4 ธ.ค. 62

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 

- นำเสนอหลักการพัฒนาตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะฯ

/ คณะครูทุกท่าน

- ครูสุภัทรา  หงษาวัน

5 ธ.ค. 62

- วันหยุด “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ       

พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

2-6 ธ.ค. 62

- ส่งต้นฉบับให้หัวหน้าตรวจสอบแก้ไข

- คณะครูทุกท่าน

9 ธ.ค. 62

- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ส่งเสริมประชาธิปไตย

- นักเรียน / ครูที่ปรึกษา

10 ธ.ค. 62

- วันหยุด “วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ”

 

9-13 ธ.ค. 62

- ส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อโรเนียว

- คณะครูทุกท่าน

11-13 ธ.ค. 62

- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

- คณะครูทุกท่าน

16-20 ธ.ค. 62

- ส่งซองข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

- คณะครูทุกท่าน

21-23 ธ.ค. 62

- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

  ภาคเหนือ (ระดับชาติ) ณ จังหวัดสุโขทัย

- คณะครูทุกท่าน

27 ธ.ค. 62

- การประกวด Miss International Maetha 2019

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

26-27 ธ.ค. 62

- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

- งานวัดและประเมินผล

- คณะครูทุกท่าน

30 ธ.ค. 62

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

- นักเรียน / คณะครูทุกท่าน

31 ธ.ค. 62

- วันหยุด “วันสิ้นปี”

 

มกราคม  2563

1 ม.ค. 63

- วันหยุด “วันขึ้นปีใหม่”

 

8-10 ม.ค. 63

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

- ครูแนะแนว

11 ม.ค. 63

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก)

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะฯ

13-14 ม.ค. 63

- ส่งเล่มเหลือง กลางภาคเรียนที่ 2/2562

- คณะครูทุกท่าน

16 ม.ค. 63

- วันหยุด “วันครู”

 

22 ม.ค. 63

- วันดอกเอื้องบาน

- คณะครูทุกท่าน

กุมภาพันธ์  2563

1-2 ก.พ. 63

- สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562

- คณะครูทุกท่าน

3 ก.พ. 63

- นิเทศภายใน ครั้งที่ 2

- ฝ่ายวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3-7 ก.พ. 63

- สำรวจรายวิชา/ห้องสอบ/เวลาที่ใช้สอบ

- งานวัดและประเมินผล

กุมภาพันธ์  2563 (ต่อ)

10 ก.พ. 63

- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค 2/2562

- งานวัดและประเมินผล

10-14 ก.พ. 63

- ส่งต้นฉบับให้หัวหน้าตรวจสอบแก้ไข

- คณะครูทุกท่าน

14 ก.พ. 63

- จัดป้ายนิเทศวันแห่งความรัก

- นักเรียน / ครูที่ปรึกษา

17-21 ก.พ. 63

- ส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อโรเนียว

- คณะครูทุกท่าน

17-28 ก.พ. 63

- ครูประจำวิชาแจ้งคะแนนเก็บระหว่างภาค และติดตามงานค้างนักเรียน

- ครูประจำวิชา

24-26 ก.พ. 63

- ส่งซองข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

- คณะครูทุกท่าน

29 ก.พ.–1 มี.ค. 63

- สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

- คณะครูทุกท่าน

มีนาคม 2563

2-3 มี.ค. 63

- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

- งานวัดและประเมินผล

- คณะครูทุกท่าน

4 มี.ค. 63

- ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 มี.ค. 63

- นักเรียนหยุดปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

 

6 มี.ค. 63

- ส่งเล่มเหลือง / Bookmark ปลายภาคเรียนที่ 2/2562

- คณะครูทุกท่าน

9 มี.ค. 63

- ขออนุมัติผลการเรียน 2/2562

- ส่งบันทึกหลังแผนการสอน / งานวิจัยในชั้นเรียน

- งานวัดและประเมินผล

- คณะครูทุกท่าน

10 มี.ค. 63

- ประกาศผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 0, ร., มส.

และลงทะเบียนแก้ผลการเรียนครั้งที่ 1

- งานวัดและประเมินผล

11-18 มี.ค. 63

- ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1

- งานวัดและประเมินผล

15 มี.ค. 63

- ประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน ม.1-6

- คณะครูทุกท่าน

19 มี.ค. 63

- สรุปรายงานผล และขออนุมัติการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 (2/2562)

- งานวัดและประเมินผล

19-25 มี.ค. 63

- ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2

- งานวัดและประเมินผล

26 มี.ค. 63

- สรุปรายงานผล และขออนุมัติการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 (2/2562)

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำ (ถ้ามี)

- ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาและเรียนซ้ำรายวิชา (ถ้ามี)

- งานวัดและประเมินผล

25-31 มี.ค. 63

- เตรียมอนุมัติจบหลักสูตร

- งานทะเบียน / GPA

31 มี.ค. 63

- สรุปรายงานผลและขออนุมัติผลการเรียนซ้ำ

- งานวัดและประเมินผล

เมษายน 2563

4-8 เม.ย. 63

- นักเรียน ม.3 และม.6 รับเอกสารหลักฐานการจบหลักสูตร

ปีการศึกษา 2562

- งานทะเบียน


*วัน เดือน ปี และกิจกรรม อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม*       

                       ทราบและเห็นชอบให้ถือปฏิบัติ                               

                

                                                  (นายสนั่น  สิงห์ไผ่)

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

 

 

Last modified: Tuesday, 10 September 2019, 3:08 PM