ปฏิทินวิชาการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ปีการศึกษา2562

                                                                                                  

                                     ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม  2562

6 พ.ค. 62

- คณะครูปฏิบัติงาน

- คณะครูทุกท่าน

8-10 พ.ค. 62

- ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.1 และม.4

- คณะครูทุกท่าน

12 พ.ค. 62

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

- ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

- คณะครูทุกท่าน

- งานวัดและประมวลผล

13 พ.ค. 62

- เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

- ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 (พิเศษ)

- คณะครูทุกท่าน

- งานวัดและประมวลผล

14-24 พ.ค. 62

- สอนเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

- งานวัดและประมวลผล

20 พ.ค. 62

- วันหยุดชดเชย “วันวิสาขบูชา”

 

24 พ.ค. 62

- ครูประจำวิชารายงานผลการสอนเสริมและสอบแก้ตัว

- งานวัดผลสรุปผลรายงานและขออนุมัติการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2

- ครูประจำวิชา

27 พ.ค. 62

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำรายวิชา  (ถ้ามี)

- งานวัดและประมวลผล

มิถุนายน  2562

3 มิ.ย. 2562

- วันหยุด “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ                     พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

6 มิ.ย. 62

- การรับสมัคร และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3

ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

- กิจกรรม นศท.

13 มิ.ย. 62

- พิธีไหว้ครู

- กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่

- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะฯ

- คณะครูทุกท่าน

- คณะครูทุกท่าน

14 มิ.ย. 62

- สัมมนาประสานแผนนิเทศภายใน

- ฝ่ายวิชาการ / คณะครูทุกท่าน

24 มิ.ย. 62

- นิเทศภายใน ครั้งที่ 1

- ฝ่ายวิชาการ /

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

26 มิ.ย. 62

- วันต่อต้านยาเสพติด / แข่งขันทักษะภาษาไทย วันสุนทรภู่

 / นำเสนอผลงาน To Be Number

- ส่งแผนการสอน / โครงร่างงานวิจัย / โครงการสอน /

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชา

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะฯ

- คณะครูทุกท่าน

- คณะครูทุกท่าน

มิถุนายน  2562 (ต่อ)

28 มิ.ย. 62

- สัมมนาความพร้อมของแผนการจัดการเรียนรู้ของโครงการวิจัย

- ฝ่ายวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

24-28 มิ.ย. 62

- สำรวจรายวิชา/ห้องสอบ/เวลาที่ใช้สอบ

- งานวัดและประมวลผล

กรกฎาคม 2562

1 ก.ค. 62

- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค 1/2562

- งานวัดและประมวลผล

1-28 ก.ค. 62

- แข่งขันทักษะภาษาไทย “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4 ก.ค. 62

- รับการนิเทศโรงเรียนของคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.35

- คณะครูทุกท่าน

- คณะศึกษานิเทศก์ สพม.35

8-12 ก.ค. 62

- ส่งต้นฉบับให้หัวหน้าตรวจสอบแก้ไข

- ส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อโรเนียว

- คณะครูทุกท่าน

8-19 ก.ค. 62

- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ฝึกภาคปกติ พัน.สต.กส.ทบ. (ผลัด 2)

- กิจกรรม นศท.

15 ก.ค. 62

- กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา / กิจกรรมเข้าพรรษา

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะฯ

- คณะครูทุกท่าน

16–17ก.ค. 62

- วันหยุดวันอาสาฬหบูชา / วันหยุดวันเข้าพรรษา

 

15-19ก.ค. 62

- ส่งซองข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ 1/2562

- คณะครูทุกท่าน

26 ก.ค. 62

- กิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ                พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ                มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะฯ

- คณะครูทุกท่าน

29 ก.ค. 62

- วันหยุดชดเชย “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ      พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ              มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

 

30-31 ก.ค. 62

- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562

- งานวัดและประมวลผล

- คณะครูทุกท่าน

31 ก.ค. 62

- สัมมนาความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย

- ฝ่ายวิชาการ /

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

สิงหาคม  2562

5-9  ส.ค. 62

- ส่งเล่มเหลือง กลางภาคเรียนที่ 1/2562

- คณะครูทุกท่าน

9 ส.ค. 62

- กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา / กิจกรรมวันแม่

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะฯ

- คณะครูทุกท่าน

12 ส.ค. 62

- วันหยุด “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

19 ส.ค. 62

- นิเทศภายใน ครั้งที่ 2

- ฝ่ายวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

กันยายน  2562

2-6 ก.ย. 62

- สำรวจรายวิชา / ห้องสอบ / เวลาที่ใช้สอบ

- งานวัดและประมวลผล

9 ก.ย. 62

- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค 1/2562

- งานวัดและประมวลผล

9-13 ก.ย. 62

- ส่งต้นฉบับให้หัวหน้าตรวจสอบแก้ไข

- คณะครูทุกท่าน

13 ก.ย. 62

- ร่วมกิจกรรมสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก

- ครูประเสริฐ และคณะฯ

16-20 ก.ย. 62

- ส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อโรเนียว

- คณะครูทุกท่าน

20 ก.ย. 62

- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้วันอนุรักษ์คูคลอง และวันเยาวชน

- นักเรียน / ครูที่ปรึกษา

23-26ก.ย. 62

- ส่งซองข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

- คณะครูทุกท่าน

ตุลาคม  2562

1-2 ต.ค. 62

- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

- งานวัดและประมวลผล

- คณะครูทุกท่าน

3 ต.ค. 62

- นักเรียนหยุดปิดภาคเรียน

 

7 ต.ค. 62

- ส่งบันทึกหลังแผนการสอน / งานวิจัยในชั้นเรียน

- คณะครูทุกท่าน

8 ต.ค. 62

- ส่งเล่มเหลือง / Bookmark ปลายภาคเรียนที่ 1/2562

- คณะครูทุกท่าน

9-10 ต.ค. 62

- สรุปข้อมูลสถิติผลการเรียน รายงานขออนุมัติผลการเรียน

- งานวัดและประมวลผล

10 ต.ค. 62

- สัมมนาประเมินผลชุดโครงการวิจัย / นำเสนอผลงาน              ภาคเรียนที่ 1/2562 (บทสรุป / บทคัดย่อ)

- ฝ่ายวิชาการ /

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

11 ต.ค. 62

- ครูหยุดปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

 

14 ต.ค. 62

- วันหยุดชดเชย “วันคล้ายวันสวรรคต ร.9”

 

23 ต.ค. 62

- วันหยุด “วันปิยมหาราช”

 

........ต.ค. 62

- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหวิทยาเขต

และเขตพื้นที่การศึกษา

- ฝ่ายวิชาการ /

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

27 ต.ค. 62

- ประชุมผู้ปกครอง / รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

 /ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2

- คณะครูทุกท่าน

28 ต.ค. 62

- เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

- ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562

- นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านแก้ตัว

- เสนอร่างคำสั่งขอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข

ผลการเรียนครั้งที่ 1 (1/2562)

- คณะครูทุกท่าน

พฤศจิกายน 2562

8 พ.ย. 62

- สรุปรายงานผล และขออนุมัติการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 (1/2562)

- งานวัดและประมวลผล

11 พ.ย. 62

- ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 (1/2562)

- สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง, ร่วมงานโคมแสนดวง

- งานวัดและประมวลผล

- ครูประเสริฐ และคณะฯ

21-22 พ.ย. 62

- วันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

- คณะครูทุกท่าน

22 พ.ย. 62

- รายงานและขออนุมัติการแก้ไขผลการเรียนครั้ง 2 (1/2562)

- งานวัดและประมวลผล

25 พ.ย. 62

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำรายวิชา (ถ้ามี)

- งานวัดและประมวลผล

25-29 พ.ย. 62

- สำรวจรายวิชา/ห้องสอบ/เวลาที่ใช้สอบ

- งานวัดและประมวลผล

29 พ.ย. 62

- ส่งแผนการสอน / โครงร่างงานวิจัย / โครงการสอน /

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชา

- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้วันเอดส์โลก

- คณะครูทุกท่าน

 

- นักเรียน / ครูที่ปรึกษา

ธันวาคม  2562

2 ธ.ค. 62

- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค 2/2562

- นิเทศภายใน ครั้งที่ 1

- งานวัดและประมวลผล

- ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

4 ธ.ค. 62

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะฯ/ คณะครูทุกท่าน

5 ธ.ค. 62

- วันหยุด “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ        พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

2-6 ธ.ค. 62

- ส่งต้นฉบับให้หัวหน้าตรวจสอบแก้ไข

- คณะครูทุกท่าน

9 ธ.ค. 62

- จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ส่งเสริมประชาธิปไตย

- นักเรียน / ครูที่ปรึกษา

10 ธ.ค. 62

- วันหยุด “วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ”

 

9-13 ธ.ค. 62

- ส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อโรเนียว

- คณะครูทุกท่าน

16-20 ธ.ค. 62

- ส่งซองข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

- คณะครูทุกท่าน

26-27 ธ.ค. 62

- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

- งานวัดและประมวลผล

- คณะครูทุกท่าน

30 ธ.ค. 62

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

- นักเรียน / คณะครูทุกท่าน

31 ธ.ค. 62

- วันหยุด “วันสิ้นปี”

 

มกราคม  2563

1 ม.ค. 63

- วันหยุด “วันขึ้นปีใหม่”

 

11 ม.ค. 63

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก)

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะฯ

13-14 ม.ค. 63

- ส่งเล่มเหลือง กลางภาคเรียนที่ 2/2562

- คณะครูทุกท่าน

16 ม.ค. 63

- วันหยุด “วันครู”

 

กุมภาพันธ์  2563

3 ก.พ. 63

- นิเทศภายใน ครั้งที่ 2

- ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

3-7 ก.พ. 63

- สำรวจรายวิชา/ห้องสอบ/เวลาที่ใช้สอบ

- งานวัดและประมวลผล

10 ก.พ. 63

- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค 2/2562

- งานวัดและประมวลผล

10-14 ก.พ. 63

- ส่งต้นฉบับให้หัวหน้าตรวจสอบแก้ไข

- คณะครูทุกท่าน

14 ก.พ. 63

- จัดป้ายนิเทศวันแห่งความรัก

- นักเรียน / ครูที่ปรึกษา

17-21 ก.พ. 63

- ส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อโรเนียว

- คณะครูทุกท่าน

24-26 ก.พ. 63

- ส่งซองข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

- คณะครูทุกท่าน

มีนาคม 2563

2-3 มี.ค. 63

- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

- งานวัดและประมวลผล

- คณะครูทุกท่าน

4 มี.ค. 63

- นักเรียนหยุดปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

 

6 มี.ค. 63

- ส่งเล่มเหลือง / Bookmark ปลายภาคเรียนที่ 2/2562

- คณะครูทุกท่าน

9 มี.ค. 63

- ขออนุมัติผลการเรียน 2/2562

- ส่งบันทึกหลังแผนการสอน / งานวิจัยในชั้นเรียน

- งานวัดและประมวลผล

- คณะครูทุกท่าน

10 มี.ค. 63

- นักเรียนมารับทราบผลการเรียนที่ไม่ผ่าน

- งานวัดและประมวลผล

11-20 มี.ค. 63

- แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1

- งานวัดและประมวลผล

23-30 มี.ค. 63

- แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2

- งานวัดและประมวลผล

25-31 มี.ค. 63

- เตรียมอนุมัติจบหลักสูตร

- งานทะเบียน / GPA

31 มี.ค. 63

- ปัจฉิมนิเทศ

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนซ้ำ (ถ้ามี)

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะฯ

- งานวัดและประมวลผล

เมษายน 2563

4-8 เม.ย. 63

- นักเรียน ม.3 และม.6 รับเอกสารหลักฐานการจบหลักสูตร

ปีการศึกษา 2562

- งานทะเบียน

*วัน เดือน ปี และกิจกรรม อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม*       

                       ทราบและเห็นชอบให้ถือปฏิบัติ                               

                

                                                  (นายสนั่น  สิงห์ไผ่)

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

 

 


Last modified: Tuesday, 21 May 2019, 8:42 PM