รับชมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

VTRแนะนำโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม


ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโดยผ.อ.สนั่น  สิงห์ไผ่


ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโดยรองสุจิลา  คติศิริกุญชร


ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการครูอุกฤษฏ์  จินดาหลวง


ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปครูวสุคนธ์  เป็นพนัสสัก


ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโดยกลุ่มบริหารงานงบประมาณครูภูสิตา  จินดาหลวง


ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูประมูล  ภูครองแถว


ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโดยงานวินัยนักเรียนครูอุทัย  ประเสริฐสังข์Last modified: Tuesday, 19 May 2020, 7:47 PM