ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ